Sensus-therapie

psychomotorische kindertherapie en ouderbegeleiding

 

 

 

Vormen van therapie:

 

psychomotorische kindertherapie

 

“Op een planmatige manier, een kind nieuwe ervaringen op laten doen, waarna er ruimte komt voor ontwikkeling”.

Het is bedoeld voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Het doel is om de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, waarna ouders en kind in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

De motoriek is het uitgangspunt. Een kind dat in beweging is, kan zich ontwikkelen. Kort gezegd: door gericht in beweging te zijn worden de zintuigen gestimuleerd, waardoor er nieuwe informatie opgedaan kan worden. Deze informatie geeft nieuwe ervaringen en zorgt ervoor dat de totale ontwikkeling gestimuleerd wordt. Deze ervaringen kunnen zo nieuwe gedragsalternatieven worden voor het probleemgedrag.  

Uitgangspunt en startpunt is dat ik uit ga van de sterke kanten van het kind.

Het is een kindvolgende therapie. Volgen betekent dat ik het tempo van het kind volg, uitga van het ontwikkelingsniveau, en in ga op de behoefte van het kind. Dit geeft het kind met zijn gedrag aan. Ik stem de therapie hier op af en kies de werkwijze die daar het beste op aansluit. Dit kan betekenen: beweging- en spel activiteiten, lichaamsgerichte oefeningen, muziek, ritme en creatieve middelen.

De samenwerking met de ouders/ opvoeders en andere mensen uit de leefomgeving van het kind, zoals de leerkracht, is hierbij belangrijk. Op deze manier wordt de kans vergroot dat het geleerde zich ook op andere leefgebieden kan voortzetten.

Het is vanzelfsprekend dat veiligheid tijdens de therapie(fysiek, sociaal, emotioneel) steeds een belangrijk thema zal zijn. 

 

Duur en intensiteit

De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag. In het algemeen ongeveer 9 maanden. De therapie wordt wekelijks gegeven en duurt 50 minuten per sessie.

Kinderen tot een ontwikkelingsleeftijd van ongeveer twaalf jaar kunnen bij Sensus-therapie terecht.

Wanneer een kind vastloopt in zijn ontwikkeling kan zich dat uiten in bijvoorbeeld de volgende gedragskenmerken:  

 

Sociaal/emotioneel gedrag:

•          Agressief of terug getrokken gedrag

•          Moeilijk contact maken en/of onderhouden met volwassenen of andere kinderen.

•          (faal) angst, gespannenheid

•          Negatief zelfbeeld

•          Emotie-regulatie problemen

 

 Cognitief gedrag:

•          Aandachts-, motivatieproblemen

•          Planningsproblemen

•          Impulsiviteit

•          Informatieverwerkingsproblemen

 

Bewegingsgedrag:

•          Problemen met motorische basisvaardigheden

•          Onhandig, houterig bewegen, te weinig lichaamsbesef

•          Overbeweeglijkheid of Passiviteit (leidend tot obesitas)

•          Problemen met de fijne motoriek/ schrijfproblemen

 

Ouder en kind therapie 

Het doel is om de interactie tussen jou en je kind te verbeteren, meer te begrijpen van het gedrag en (opnieuw) te kunnen genieten van het contact met je kind.

Soms is het gedrag van je kind moeilijk invoelbaar en moeilijk te begrijpen. Dan kan het raadzaam zijn de interactie tussen jou en je kind te onderzoeken en een nieuwe manier van communiceren te ontdekken en te ontwikkelen. 

Ouder en kind therapie kan ingezet worden als behandelmodule en kan tijdens de observatie ingezet worden als middel om inzicht te krijgen in de interactie ouder-kind. 

  

Ouder-baby interventie

voor moeders en ouders met een baby van 0 tot 12 maanden.

 

De geboorte van een baby brengt vanzelfsprekend veel verandering met zich mee. Een hele nieuwe fase breekt aan. Voor sommige moeders voelt het als een “roze wolk”, maar het kan ook zijn dat je je juist erg onzeker, somber en moe voelt in deze periode. Je geniet minder van het moederschap en het samenzijn met jouw baby. En dan moet je daarnaast ook nog goed voor jezelf en je gezin zorgen. Ook voor vader kan deze situatie moeilijk zijn en gevoelens van onmacht geven.

De ouder-baby interventie helpt ouders met spanning, stressklachten en/of psychische klachten. Want jouw klachten kunnen invloed hebben op de relatie met je kind.

Herken je deze gevoelens? Praat er eens over met je huisarts, behandelaar of CJG-er. Deze kan samen met je kijken of de ouder-baby interventie een geschikt aanbod is. 

 

Wat houdt de ondersteuning in.

De therapeut heeft een ruime ervaring in het werken met ouders en jonge kinderen en komt bij je thuis om samen met jou aan de slag te gaan met concrete situaties die je dagelijks meemaakt, zoals de voeding, verschonen en in bad gaan, spelen, naar bed brengen etc. Centraal daarbij staat hoe je tijdens die momenten meer plezier kunt ervaren met elkaar zodat het contact tussen jou en je kindje kan verbeteren.

Het kan zijn dat er video-opnamen van jou en je baby gemaakt worden. Dit gebeurt altijd in overleg. Deze opnames worden alleen voor de behandeling ingezet en gebruikt.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de moeder-baby-interventie effect heeft. 

Het is een kortdurende vorm van hulpverlening van ongeveer 10 tot 12 huisbezoeken.

De hulpverlener is iemand met veel ervaring in het werken in gezinnen met jonge kinderen waar psychische problemen voorkomen.

 

De hulp heeft als doel:

·      Positief contact tussen jou en je baby versterken.

·      Je zelfvertrouwen als ouder vergroten.

·      Jou ondersteunen in de rol als opvoeder.

 

 

 

 

Ouder-kind interventie

Een intensief, pedagogisch gericht behandelaanbod in de thuissituatie.

 

Vanaf ongeveer een jaar merk je: mijn kindje is geen baby meer. Er ontstaat nu echt een persoontje met een eigen wil en duidelijke karaktertrekken. Dan merk je dat het “opvoeden” een steeds belangrijkere rol gaat krijgen. Je peuter zoekt je grens op en gaat op zoek naar zijn eigen grenzen. Dat kan zich uiten in dwars en koppig gedrag. Als je peuter een kleuter wordt komt het in een nieuwe fase: de basisschool, om leren gaan met leeftijdgenootjes. Je kind kan al heel veel, maar heeft ook veel duidelijkheid en sturing nodig. Zo komen je kind en jij steeds in een nieuwe fase terecht die garant staat voor nieuwe uitdagingen. Hierbij kun je behoorlijk op de proef gesteld worden! 

Gevoelens van onzekerheid en tekort schieten liggen soms op de loer. Dan is het fijn om hulp en ondersteuning te krijgen, zodat je opnieuw je kind leert kennen en samen plezier kunt beleven.

 

 

Voor wie

·       Voor moeders en/of vaders die niet lekker in hun vel zitten door spanning, stress of psychische           klachten en/of,

·       Je ziet bepaald gedrag en ervaart problemen in de interactie met je kind, waar je pedagogisch             geen grip op krijgt.( bijvoorbeeld koppig gedrag, veel huilen, druk gedrag, niet luisteren, sociaal           niet afgestemd zijn, driftig gedrag etc).

 

Wat houdt ouder-kind interventie in.

De ouder-kind interventie richt zich op kinderen tussen 1 en 12 jaar en neemt ongeveer 15-20 huisbezoeken in beslag.

De therapeut heeft een ruime ervaring in het werken met ouders en kinderen en komt bij je thuis om samen met jou aan de slag te gaan met concrete situaties die je dagelijks meemaakt.

Denk aan thema’s als: 

·   Je kind vindt het moeilijk om de dag goed op te starten en te voldoen aan de verwachtingen die           jij stelt. 

·       Je vindt het lastig om een goede structuur vorm te geven.

·       Hoe kan je duidelijk en consequent zijn, straffen of belonen? etc.  

Centraal staat hoe je beter afgestemd raak op elkaar en samen meer momenten van plezier kan gaan ervaren. Je kunt rekenen op goede pedagogische handvatten en opvoedingstips. Het maken van video-opnamen kan een middel zijn om meer inzicht te krijgen in de communicatie en het functioneren van je kind. Dit zal altijd eerst met je besproken worden.

 

De hulp heeft als doel:

•          Positief contact tussen jou en je kind versterken.

•          Je zelfvertrouwen als ouder vergroten.

•          Jou ondersteunen in de rol als opvoeder. 

 

 

 

Aanmelden

Wil je gebruik maken van één van deze modules? Bespreek het met je behandelaar, huisarts, CJG of neem eerst vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Na de aanmelding door middel van het contactformulier op de site: 

www.sensus-therapie.nl volgt een kennismakingsgesprek. Je eigen hulpverlener mag hier ook bij aanwezig zijn.